Katchem s.r.o.

 

Firma Katchem spol. s r. o. byla založena v prosinci 1990 devíti společníky, převážně vědeckými pracovníky. Majitelé jsou autory mnoha patentů a technologických know-how, které jsou využívány při vlastní produkci. Počáteční aktivity spočívaly v laboratorní výrobě některých chemických produktů, provádění chemických analýz a výrobě polyamidových odlitků. Laboratoře a výrobny společnosti se nacházely původně v Areálu výzkumných ústavů v Řeži u Prahy, později přibyla též provozovna v Kralupech nad Vltavou (areál  Balak a.s.).

 

Program

 • Laboratorní příprava speciálních boranových sloučenin a snaha o jejich další využití
 • Převedením laboratorních syntéz do poloprovozních měřítek zvýšit možnosti širokého uplatnění produktů v průmyslu i ve výzkumu
 • Vývoj nových katalyzátorů, výzkum a vývoj nových typů plastických materiálů na bázi polyamidu (PA-6)
 • Vývoj nových technologií přípravy polyamidových prachů

 

Současné aktivity

 •  Boranové klastry (dekaboran, B12H122-, B10H102- apod.) pro vědu a výzkum
 • Karborany a jejich deriváty
 • Borazin a jeho deriváty
 • Izotopově obohacené boranové komplexy (BH3·Et3N, BH3·Me2S, BH3·NH3, ...)
 • COSANy - Kobaltoboranové anionty pro extrakci 137Cs a 90Sr z vyhořelého jaderného paliva
 • Přípravky pro neutronovou záchytovou léčbu rakoviny (BNCT)
 • 10B obohacený 4-Borono-L-fenylalanin (BPA)
 • 10B obohacený merkaptododekaborát sodný (BSH)
 • 10B obohacený dekaborát sodný (GB-10)
 • 10B obohacené prekurzory pro přípravu BPA, BSH a ostatních boranových sloučenin
 • Borohydridy a borodeuteridy (též izotopově obohacené)
 • Bis(2-metoxyetoxy)aluminiumhydrid sodný (SYNHYDRID) - distribuce pro ČR a sousední státy
 •  Polyamid a jeho výroba: DILAKTAMÁT - iniciátor polymerace

 

Výzkum a vývoj nových syntetických postupů pro přípravu boranových sloučenin, katalytických systémů pro aniontovou polymeraci kaprolaktamu nových typů plastických materiálů na bázi polyamidu (PA).